ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Τα εις -χώσεως, -χύσεως, -μπήξεως, καθώς και ο αριθμός ΤΡΙΑ (3) συντάσσονται με το "συμπάθειο"
2. Όλα τα εις -ούτσος λήγοντα, φανερώνουν ανδρεία ή σοφία και συντάσσονται γενικώς με όλες τις λέξεις π.χ. Ανδρούτσος (ανδρεία), Πανούτσος (σοφία). Εξαιρούνται τα: Γιούτσος και Π@ύτσος που, ναι μεν φανερώνουν ανδρεία, αλλά συντάσσονται μόνο με το "έμπαινε"
3. Όλα τα εις -άνα λήγοντα, είναι ηδονής σημαντικά π.χ. πουτάν@, φακλάν@, νταρντάνα, γαγκλάνα κ.λ.π. Εξαιρούνται το καμπάνα, ως κρούσεως σημαντικό και το Αλαμάνα ως ιστορικό τοπωνύμιο.
4. Όλα τα εις -αράς είναι μεγέθους σημαντικά, όπως π@υτσαράς, κοιλαράς, κωλ@ράς, κ.λ.π. Εξαιρείται ο φουκαράς.
5. Όλα τα εις -ακας λήγοντα δουλεύουν επί 8ώρου βάσεως π.χ. δασοφύλακας, νυχτοφύλακας, χωροφύλακας κ.λ.π. Εξαιρείται ο μ@λάκας, που δουλεύει επί 24ώρου βάσεως.
6. Όλα τα εις -ίδι λήγοντα είναι χρήσεως και εργασίας σημαντικά, όπως ψαλίδι, κατσαβίδι κ.λ.π. Εξαιρείται το @ρχίδι, το οποίο εμφανίζεται με τις εξής μορφές:
α) Ως βρώσεως σημαντικό: "φάε ένα @ρχίδι"
β) Ως κλάσεως σημαντικό(μόνο στον πληθυντικό): "κλάσε μας τα @ρχίδια"
γ) Ως ορεκτικό: "τσίμπα ένα @ρχίδι" και
δ) Ως δηλωτικό ποιότητας ατόμων:
- επαινετικά: "Διευθυντής με @ρχίδια"
-υποτιμητικά: "@ρχίδια Διευθυντής"
Blog Widget by LinkWithin